Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en  la presentació dels nostres serveis presencials, en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 i en compliment de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per IBERALFA, SCCL amb domicili  social en Ctra. Vall d’Aran km 3 - 25196 LLEIDA, telèfon 973 700 800, i mail  protecciodades@actel.es

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a IBERALFA, SCCL i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça protecciodades@actel.es

Quines  Dades Personals es recullen i finalitats de les mateixes?

Serveis presencials:

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Servei Dades Finalitat i legitimació Destinataris
Venda d'extensiu Nom, cognom , adreça, DNI, dades bancàries Prestació del servei contractat, legitimat per la relació contractual. També seran utilitzades per a l'enviament de comunicaons comercials sobre els nostres productes o serveis Previstos per llei i entitats relacionades amb el responsablre necessaries per la prestació del servies
Imatge Imatge Promoció dels serveis i productes del grup amb el seu consentiment Iberalfa SCCL

 

On line:

Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinataris
Newsletter mail Inscripció al butlletí legitimat pel seu consentiment Iberalfa SCCL
Contacte Nom  i cognoms, telèfon, mail i població Gestionar la seva petició, legitimat amb el dret legítim. Iberalfa SCCL Empreses d'ActelGrup amb el seu consentiment
Sol·licitar informació sobre productes Nom  i cognoms, telèfon, mail Gestionar la seva petició, legitimat amb el dret legítim Iberalfa SCCL Empreses d'ActelGrup amb el seu consentiment
Enviament informació comercial Mail Enviament informació comercial legitimat amb el seu consentiment Iberalfa SCCL Empreses d'ActelGrup amb el seu consentiment

 

Si dins d’un servei concret es precisa el tractament de dades sensibles sempre serà sota el marc del compliment d’una llei o es requerirà el seu consentiment exprés.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment, sense que afecti a la licitud del tractament fonamentat en el consentiment previ a la revocació.

IBERALFA, SCCL utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

  1. En compliment d'una relació contractual
  2. Quan ens dona el seu consentiment.
  3. Per interès legítim de IBERALFA, SCCL en  promocionar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar
  4. Compliment d'obligacions imposades per llei.

 Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: protecciodades@actel.es

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors a la Web, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

IBERALFA, SCCL adverteix a  l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quan  temps conservarem les seves dades?

IBERALFA, SCCL guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

IBERALFA, SCCL només cedirà les seves dades en aquells serveis en els què s'indica i en els casos previstos per una llei.
No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

Mesures de seguretat

IBERALFA, SCCL assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  l'empresa de qualsevol robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Dret Contingut Canal d'atenció
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per IBERALFA, SCCL

 

 

 

Presencial:
Ctra. Vall d’Aran km 3 - 25196 LLEIDA

 

On line:
protecciodades@actel.es

Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:
· Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades
· Quan IBERALFA, SCCL no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça protecciodades@actel.es
Si vol , podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)
Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat
L’exercici del drets és gratuït
Comparteix